Veelgestelde vragen over verkoopsvoorwaarden - levering

1  Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

2  Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

3. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

5. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

6. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

1. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Natuurkijkers.be biedt 2 jaar garantie aan op verrekijkers, telescopen, sterrenkijkers en microscopen of langer volgens vermelding garantiekaart. Tevens geldt er 2 jaar garantie op apparaten met elektronische componenten. 

2. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

3. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Natuurkijkers klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Natuurkijkers.be .

4. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Natuurkijkers.be zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

5. De (commerciële en wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


6. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

U kunt uw bestelling laten bezorgen:

-  bij u thuis of ander adres
-  in een Bpost afhaalpunt

U kan uw bestelling op een ander adres laten leveren dan uw factuuradres. Nadat u bent aangemeld kan u uw order plaatsen. Daar krijgt u de mogelijkheid om een leveringsadres toevoegen. Uw adresgegevens kan u te allen tijde aanpassen. U heeft dus de vrijheid om uw bestelling te laten leveren op het adres dat op dat moment het beste voor u past. 

Als u uw bestelling bij u op kantoor laat afleveren, zorg er dan voor dat u het volledige adres opgeeft met vermelding van de naam van het bedrijf en eventuele bus invult. Bij een onvolledig adres kan de post de aflevering weigeren.  

Neem zo snel mogelijk contact op met onze klantendienst bij eventuele vragen of opmerkingen.

Natuurkijkers .be garandeert dat alle bestellingen die geplaatst worden vóór 13u tijdens de weekdagen op de dag zelf worden behandeld. Bestellingen die op vrijdagnamiddag of in het weekend geplaatst worden, kunnen pas op de eerstvolgende werkdag behandeld worden. Gelieve hiermee rekening te houden bij het plaatsen van uw bestelling. Natuurkijkers.be doet er alles aan om uw bestelling zo zorgvuldig en snel mogelijk te behandelen. Gelieve met onze klantendienst contact op te nemen bij eventuele vragen of opmerkingen. 

Bij artikelen die voorradig zijn, bedraagt de leveringstermijn doorgaans 3 werkdagen indien uw bestelling voor 12u bij ons binnenkomt. Dit wil zeggen dat, wanneer u uw bestelling op een werkdag voor 12u ingeeft, u deze na maximum 3 werkdagen reeds kan verwachten.

Bij artikelen die niet voorradig zijn, wordt de Klant binnen de 5 werkdagen medegedeeld op welke termijn het artikel kan geleverd worden. In ieder geval zal de leveringstermijn niet meer bedragen dan 30 dagen na sluiting van de overeenkomst. Als de leveringstermijn van niet voorradige artikelen niet naar wens is, kan de Klant de bestelling zonder meer annuleren. 

Het verzendproces van Natuurkijkers verloopt via de onderstaande stappen: 

  • Uw bestelling wordt zorgvuldig klaargemaakt in ons magazijn te Oudenaarde.
  • Uw bestelling wordt samen met andere Natuurkijkers weborders voor 16u naar Bpost Oudenaarde gebracht.
  • Uw bestelling wordt samen met andere Natuurkijkers bestellingen door Bpost gesorteerd op basis van de postcodes.

Uw bestelling wordt door Bpost bezorgd op het door u opgegeven afleveradres.

Controleer direct na ontvangst van uw bestelling of het onbeschadigd en compleet geleverd is. Als dit niet zo is, verzoeken wij u vriendelijk zo snel mogelijk contact op te nemen met onze klantendienst om dit te melden.


Indien de door de Klant bestelde producten opgestuurd dienen te worden, dan rekent Natuurkijkers 7,60 euro inclusief BTW verzendkosten aan.

Voor onze Nederlandse en Franse klanten bedraagt de verzending 16,40 euro.

Aankopen vanaf 100 euro inclusief BTW worden geen verzendkosten aangerekend, ongeacht de afmetingen en gewicht, ook voor Nederland en Frankrijk.

1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Natuurkijkers.

2. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

3. Als het aangekochte artikel niet naar wens is, kan de Klant op basis van het verzakingsrecht het artikel binnen de 14 werkdagen na levering onder bepaalde voorwaarden terugzenden naar Natuurkijkers, Nederstraat 20, 9700 Oudenaarde (retourneren) met dit retourneerformulier

4. Voorwaarden

-   Artikelen kunnen op grond van het herroepingsrecht geretourneerd worden, mits in ongeschonden staat. Tijdens de bedenktijd van 14 dagen zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

-   Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren (inclusief garantiekaart), gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

-   Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Doet hij dit niet, wordt hij geacht de betreffende artikelen definitief te hebben gekocht.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Natuurkijkers, Nederstraat 20 ,9700 Oudenaarde, tel 055/613313 of info@natuurkijkers.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe geenszins verplicht. 

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Natuurkijkers heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Natuurkijkers, Nederstraat 20, 9700 Oudenaarde. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Natuurkijkers alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Natuurkijkers op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Deze terugbetaling zal geschieden op het rekeningnummer die de teruggestuurde artikels moet vergezellen. Bij verkoopovereenkomsten kan Natuurkijkers wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt. De directe kosten van terugzending/retournering zijn voor rekening van de Klant.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Natuurkijkers geboden goedkoopste standaard levering worden niet begrepen onder de ontvangen betalingen van bovenstaande paragraaf en worden bijgevolg uitgesloten van de terugbetaling. Ook bankkosten worden niet terugbetaald.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Natuurkijkers zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Natuurkijkers betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Natuurkijkers.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Natuurkijkers was geboden.

Bij de verzending zal Natuurkijkers.be automatisch een factuur toedienen aan het pakket.

1. Voor bestellingen met online-betaling wordt er een bankkost in mindering gebracht. Na deze periode is de bestelling definitief. Deze zal geenszins meer bedragen dan de kost die uit deze betaalwijze voortvloeit voor Natuurkijkers zelf.

2. Natuurkijkers is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is en dit zonder verantwoording.

3. Betalen kan via de beveiligde betalingspagina van Ingenico met Visa, Mastercard, Dexia Netbanking, ING Home Pay, KBC Online, Bancontact en iDEAL of indien de Klant niet over deze betaalmogelijkheden beschikt, kan gekozen worden voor betaling bij afhaling.

4. Betalen bij afhaling. 

Betalen in de winkel gaat met Mister Cash en Visa.

Er kan ook cash betaald worden maar dan moet men rekening houden met  :

- prijs is minder of gelijk aan 3000 euro. Dan mag het ganse bedrag caxh betaald worden.

- prijs is hoger dan 3000 euro. Dag mag 10% van het ganse bedrag cash betaald worden met een maximum van 3000 euro. 

U kan de bestelling ook komen afhalen in de Natuurkijkerwinkel.

Kijk hier alvast de openingsuren na.

 

U krijgt via mail met daarin de Bpost track en trace code.

Om je zending te zoeken geef je de volledige barcode in op de volgende pagina van de Bpost.

U krijgt een bericht waar uw pakje zich bevindt.

Na ontvangst van uw pakje kan u Natuurkijkers.be een bevestigend mailtje sturen.

 

De klantendienst van Natuurkijkers is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0) 55 61 33 13, via e-mail op info@natuurkijkers.be of per post op het volgende adres Nederstraat 25, 9700 Oudenaarde. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Indien u groteren aantallen wil bestellen dan kan contact opnemen voor een offerte op maat.

mail gerust naar info@natuurkijkers.be 

1. De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Natuurkijkers.be .

2. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Natuurkijkers.be te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.